دانلود ویدئوی مربوط به این مقاله

در این کلیپ می بینیم که در دو صحنه مشابه به هم، تیم Cleveland Cavaliers بعد از برگشت نامناسب به دفاع و به دنبال آن اشتباه در چرخش دفاعی در اولین دیدار فینال NBA مقابل تیم Golden State، باعث میگردد تیم گلدن استیت بطور غافلگیرانه امتیاز کسب نماید.

برگشت به دفاع نامناسب در صحنه اول :
 تیم Cleveland در برگشت به دفاع، Tristan Thompson سنتر این تیم می بایست در حین برگشت به سمت منطقه پست (paint) حرکت نموده و J.R.Smith دیگر هم تیمی به سمت کرنر حرکت میکرد(در تکرار صحنه اول ، تصمیم صحیح و انجام درست حرکت با فلش سبزرنگ مشخص شده) که بعلت عدم هماهنگی این دو بازیکن Thompson اشتباهاً به سمت کرنر و به دفاع بازیکن حمله ای Andre Iguodala می رود و Smith در منطقه می ماند.(حرکت اشتباه Thompson با فلش قرمز رنگ مشخص گردیده)

چرخش دفاعی نامناسب در صحنه اول :
بعد از اسقرار نامناسب در برگشت به دفاع ، ۳ از نفر بازیکنان تیم Golden State به یک سمت زمین رفته و طی این حرکت ، اشتباها Smith به دنبال یکی از بازیکنان پیرامونی به همان سمت رفته (با فلش قرمز رنگ مشخص گردیده) غافل از اینکه ۲ بازیکن دیگر Golden State کنار هم و در سمت دیگر (سمت ضعیف) با وجود یک مدافع اسقرار نموده و با حرکت بدون توپ یکی از این دو به سمت سبد ، از سمت دیگر صاحب توپ شده و در نهایت موفق به کسب امتیاز می گردد.

برگشت به دفاع نامناسب در صحنه دوم :
این بار Thompson، سنتر تیم کلولند در برگشت به دفاع با فاصله نامناسب بالای خط ۳ امتیازی اسقرار نموده و می بایست در برگشت به دفاع حداکثر روی خط ۳ امتیازی قرار می گرفت (انجام حرکت صحیح و جاگیری و عدم جاگیری نامناسب تامپسون با فلش سبزرنگ مشخص گردیده)

چرخش دفاعی نامناسب در صحنه دوم :
بعد از استقرار نامناسب در برگشت به دفاع ، این بار هم ۳ بازیکن Golden State در یک سمت در حال حرکت بوده و باز هم اشتباها Smith مجبور به کنترل یکی از بازیکنان در همان سمت گردیده و به سمت منطقه خالی شده حرکت نمی کند (انجام حرکت صحیح و عدم حرکت اسمیت به منطقه خالی شده با فلش سبزرنگ مشخص گردیده) غافل از اینکه ۲ بازیکن دیگر در یک سمت که یکی از آنها صاحب توپ بوده و دومی از کنار دیگری به سمت سبد و بدون توپ حرکت نموده و در نهایت با دریافت توپ از همان سمت موفق به کسب امتیاز می گردد.

نتیجه گیری :
– در هر دو صحنه ، بازی تیمی گلدن استیت در این لحظات به صورت over load play می باشد.
– ۲ بازیکن مسقر در یک سمت یکی پیرامونی و دومی بازیکن پست می باشد.
– در هر دو صحنه بازیکن پست با انجام حرکت برش بدون توپ به سمت حلقه ، توپ را دریافت و موفق به کسب امتیاز می گردد.
– در صحنه اول بازیکن پست (از ۲ بازیکن مسقر در یک سمت) توپ را از سمت دیگر (سمت ضعیف) دریافت نموده و در صحنه دوم توپ را از همان سمت ( سمت قوی) دریافت می نماید.
– در هر دو صحنه Thompson سنتر تیم Cleveland در برگشت به دفاع ، نقطه دفاعی نامناسب را انتخاب می کند.در صحنه اول به سمت کرنر می رود و در صحنه دوم با فاصله از خط ۳ امتیازی توقف می کند. درصورتیکه در هر دو صحنه می بایست به سمت منطقه پست (paint) رفته و مستقر می گردید.  
– در هر دو صحنه Smith پیرو نامناسب بودن نقاط برگشت به دفاع ، چرخش دفاعی را کاملا اشتباه انجام می دهد.

هدف :
برگشت به دفاع با چرخش های دفاعی رابطه مستقیم دارند و در صورتیکه در برگشت به دفاع اشتباهی صورت بگیرد، جبران آن توسط چرخش های دفاعی دشوار خواهد بود.مشاهده میکنیم که این اشتباهات حتی در بالاترین سطح مسابقات NBA رخ می دهد.