دانلود تمرینات

تمرینات دریبل با دو توپ انواع گوناگون دارد و از طرفی این تمرینات باعث میگردد که یک بازیکن ، قدرت هندلینگ توپ و در نهایت تمرکز و کنترل بازی را عهده دار شود.در این کلیپ سه نوع مهم از انواع تمرینات دریبل با دو توپ ارائه شده است.

نتیجه گیری :
تمرینات دریبلینگ با هندلینگ متفاوت ولی مکمل هم هستند.که در بین تمرینات دریبلینگ ، دریبل با دو توپ باعث تقویت هندلینگ هم می شود.

هدف :
برخی تمرینات دریبلینگ با دو توپ یک نوع تمرین هندلینگ محسوب میگردد.