دانلود ویدئوی مربوط به این پست

در این کلیپ می بینیم که “درک رز” بازیکن تازه انتقال یافته این فصل از تیم شیکاگو به تیم نیویورک ، پس از شروع بازی از زیر حلقه خودی(تیم نیویورک) و اعمال فشار پرس در زمین نیویورک و مهار سخت یارگیری ، تصمیم لازم و به موقع جهت فضاسازی و درنهایت ایجاد یک موقعیت حمله می گیرد.

تصمیمات درک رز :
۱٫ابتدا با زیرکی و جهت خلاف اسکرین به سمت خط طولی زمین (Sideline ) ، اقدام به برش بدون توپ می نماید.  (Cut)
۲٫پس از تعیین یک نقطه معین و همواره با نگاه به توپ ، یک پیوت برعکس به سمت داخل زمین انجام می دهد و همین کار باعث میگردد که در یک لحظه موقعیت توپ گیری را بوجود آورد.
۳٫پس از دریافت توپ با اندکی تامل و تشخیص موقعیت حرکت بعدی (Catch & Face)، اولین دریبل را در فضایی انجام می دهد طوریکه دو بازیکن دفاعی به هم برخورد میکنند.
۴٫درنهایت برای عبور از آخرین سد دفاعی ، خود را نزدیک دفاع رسانده سپس با هدایت بدن خود به زیر حلقه و ایجاد فضای مناسب موفق به رساندن توپ به سمت سبد و امتیازگیری می شود.

نتیجه گیری :
تصمیم گیری یک بازیکن در موقعیت های مختلف بدون توپ و یا لحظاتی که صاحب توپ باشد می بایست در راستای کار گروهی و به موقعیت سخت تیم کمک نماید.همانطور که درک روز با هوشیاری و تصمیمات به موقع ، فشار دفاعی تیم حریف را شکست.

هدف :
مهارت انفرادی یک بازیکن (در موقعیت بدون توپ و در موقعیت صاحب توپ) لازمه یک کار گروهی می باشد.