دانلود ویدئوی مربوط به این مقاله

“Balance” is the second element of shooting Mechanic.

در این کلیپ می بینیم که Kyrie Irving در لحظه پایانی کوارتر سوم از ناحیه وسط زمین بعد از چند دریبل و با وجود متوجه شدن بازیکن دفاعی ، بلافاصله و تا قبل از رسیدن آن بازیکن دفاعی اقدام به یک شوت ۳ امتیازی موفق از همان وسط زمین می نماید که با همین ۳ اختلاف راهی کوارتر چهارم برای ادامه بازی میشوند و از طرفی در پایان همین بازی (بازی چهارم Playoffs) ،تیم Cavaliers با نتیجه ۱۰۰ بر ۹۸ تیم میزبان، Detroit Pistons را شکست می دهد.

*** نکته ای که در اقدام شوت Irving به خوبی رعایت و انجام گردیده ، تعادل سریع پاها موقع اقدام شوت هست.به این صورت زمانی که Irving با دست راست دریبل می زند تا قبل از تشکیل حالت شوت یا (block-tuck ) ، خیلی سریع پاها را جهت اقدام شوت ، تنظیم و جفت و جور می کند که در نهایت  و رعایت همین اصل یعنی تعادل سریع پاها در کمترین زمان ممکن (balance ) ، به خوبی اقدام به شوت ۳امتیازی موفق می نماید.

(تعادل سریع پاها در اقدام شوت Irving در سه صحنه بخصوص درصحنه آخر با محدوده دایره سبزرنگ مشخص گردیده است.به صحنه سوم با محدوده سبزرنگ از ناحیه پشت Irving بخوبی توجه کنید می بینید که در یک لحظه وی با سرعت زیاد پاها را جفت و جور و متعادل می نماید)

نتیجه گیری :

Being in balance leads to power and rhythmic control in your shot.Your base, or foot position, is the foundation of your balance, and keeping your head over your feet (base) controls your balance.

بودن در وضعیت متعادل منجر به قدرت و کنترل هماهنگی در پرتاب (شوت زدن) می شود.تکیه گاه ، یا وضعیت پاها ، اساس تعادل شما می باشد و نگه داشتن سر در امتداد پاها (تکیه گاه) تعادل شما را کنترل می کند.

هدف :
آموزش اصول مکانیسم صحیح حرکتی در فرآیند شوت بخصوص در سنین پایین بسیار مهم می باشد.!!